Испанский алфавит

Aa а а
Bb be бе
Cc ce се
Dd de де
Ee e е
Ff efe эфе
Gg ge хе
Hh ache аче
Ii i и
Jj jota хота
Kk ca ка
Ll ele эле
Mm eme эме
Nn ene эне
Ññ ene энье
Oo o о
Pp pe пе
Qq cu ку
Rr ere эре
Ss ese эсе
Tt te те
Uu u у
Vv uve уве
Ww uve doble уве добле
Xx equis экис
Yy i griega и гриега
Zz ceda седа

 


Лекция добавлена 24.02.2014 в 08:19:21